Vrácení zboží / Reklamace

Záruka, reklamační řád

1.

Vykazuje-li zboží při přebírání od naší přepravní služby zjevné vady, tedy zejména porušený obal, je kupující oprávněn zásilku nepřevzít. V takovém případě sepište se zaměstnancem od naší přepravní služby protokol o poškození zásilky. V takovém případě zůstává nárok kupujícího na poskytnutí řádného plnění ze strany prodejce nebo na vrácení kupní ceny dle volby kupujícího.
V případě, že kupující zásilku od naší přepravní služby převezme a zjistí zjevné vady po rozbalení zásilky (neúplnost zásilky, mechanické vady), je povinen neprodleně, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zásilky toto písemně oznámit prodejci.

2.

Dle zákona 367/2000 Sb. má kupující právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění bez udání důvodů. Zboží musí být vráceno na adresu kamenné prodejny: Odtadyma, Svárov 1055, Vsetín 755 01. Zboží včetně originálního obalu musí být v původném stavu, nepoškozeno, neporušeno, nepoužito, včetně všech dokladů, návodů, záručních listů, schopno další distribuce. Součástí vracené zásilky musí být kopie dokladu o koupi v našem obchodě - faktura.
Na základě takto vráceného zboží budou kupujícímu neprodleně vráceny peníze za objednané zboží a to ve výši částky, za kterou bylo zboží koupeno. V případě nedodržení výše uvedených podmínek nebude prodejce schopen akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět.


3.

Záruční doba začíná běžet ode dne dodání zboží kupujícímu. Doba minimální trvanlivosti je vždy uvedena na konkrétním zboží.

 

4.

Reklamace se uplatňuje jednostranným právním úkonem, kterým kupující vytkne konkrétní vadu, sepíše, jak se vada projevuje a sdělí, jaký konkrétní nárok z odpovědnosti za vadu uplatňuje (reklamační protokol). Toto provede písemně (e-mailem), či osobně doručí prodejci. Dokumentace vady ve formě přiložené fotografie může zjednodušit celý proces reklamace. V žádném případě bez předchozího písemného oznámení reklamace neposílejte zboží na adresu prodejce.

Od této chvíle začíná běžet lhůta 30 dní pro odstranění vady. Prodejce neprodleně kontaktuje kupujícího a dohodne s ním nejvhodnější formu reklamační procedury.
K reklamaci je ve všech případech nutné předložit reklamační protokol, kopii dokladu o koupi v našem obchodě - fakturu. Pokud se jedná o opětovnou reklamaci, je kupující povinen předložit rovněž kopii protokolu o předchozí záruční opravě. V případě že prodejce nebude schopen zrealizovat reklamaci do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, přiznávají se kupujícímu stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.
V případě, kdy má zboží prokazatelně neodstranitelnou vadu, která zcela znemožňuje užití zboží, má kupující nárok na výměnu zboží stejné nebo obdobné jakosti, kvality a druhu.

 

DOKUMENTY KE STAŽENÍ:

Příloha č. 1 - Formulář pro reklamaci

Příloha č. 2 - Formulář pro odstoupení od Smlouvy